“De Heilig-Hartschool, samen groeien op je eigen manier!”

De Heilig-Hartschool is een katholieke Nederlandstalige school gelegen in een groene strook van onze bruisende hoofdstad Brussel en maakt deel uit van de vzw Sint-Goedele Brussel.

De leerkrachten zetten hun talenten in om samen te streven naar maximale leerkansen en succeservaringen voor alle leerlingen binnen een veilige leerrijke omgeving.

Wij vergezellen, begeleiden en coachen hen op het pad van hun ontwikkeling tot autonome wereldburgers, wat het welbevinden en de wederzijdse betrokkenheid verhoogt.

Binnen de Heilig-Hartschool hebben wij een open kijk op alles wat leeft op, in en rond de school. Dit schenkt ons een duidelijk beeld over de talenten bij onze leerlingen. Wij streven dan ook naar gedifferentieerd en klasdoorbrekend kwalitatief onderwijs. Hierdoor durven kinderen proberen, opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk… lukken.

katholieke: in de Heilig Hartschool staan we open voor een diepere dimensie in het leven. We maken kennis met en gaan in dialoog met de katholieke geloofstraditie. We groeien op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.

Nederlandstalige: wij dragen de Nederlandse taal hoog in het vaandel. De 4 basisvaardigheden zijn lezen, schrijven, spreken en luisteren. Om deze vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen streven wij ernaar dat Nederlands de hoofdtaal is op onze school. Die zowel door  kinderen, (groot)ouders als personeel van de school gesproken wordt binnen de schoolcontext.

groen: onze school ligt in de Brusselse rand, maar heeft als troef dat het in een groene omgeving gevestigd is. De Heilig-Hartschool maakt hier rijkelijk gebruik van. De kinderen krijgen de kans om de natuur te ontdekken en te exploreren zowel binnen als buiten het klasgebeuren.

-vzw Sint-Goedele Brussel: is het schoolbestuur van 21 Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen, 16 basisscholen, 1 CVO en 4 secundaire scholen en organisator van 7 kinderdagverblijven en 2 IBO’s verdeeld over 7 pedagogische eenheden. Deze instellingen hebben een gezamenlijk opvoedingsproject onderschreven.

-leerkrachten: wij zijn een mengelmoes van jong en oud, ervaren en beginnende leerkrachten die allemaal de kracht en zin hebben om kinderen tot leren te brengen.

-maximale leerkansen: om positief om te gaan met verschillen tussen leerlingen (in de klas) en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, zorgen wij op onze school voor een gevarieerd aanbod op maat van elke leerling. Elke leerling heeft zijn eigen groeiproces en leertraject. Daarom maken we ons aanbod in de klas rijk en gevarieerd en proberen zoveel mogelijk de verschillen tussen leerlingen te benutten om het klasklimaat rijker te maken. We bieden een gevarieerd aanbod op maat van de leerling maar steeds denkend in het belang van de groep.

-succeservaringen: succeservaringen creëren we door rekening te houden met de ontwikkeling van het hele kind. Dit doen we door in te spelen op de eigenheid en de talenten van de kinderen en daar positief op in te gaan en over te reflecteren. We pogen te werken in de zone van de naaste ontwikkeling waardoor de leerlingen steeds worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en zich verder te ontwikkelen. We ondersteunen hen hierin zodat ze regelmatige succeservaringen kunnen opdoen. Daarbij leren we hen om te gaan met faalervaringen en deze te zien als groeikansen. Onze slagzin hierbij is: ‘Ik kan het NOG niet!’

-veilige leerrijke omgeving: we zorgen voor een open en veilige sfeer op onze school. Structuur en verantwoordelijkheid dragen hiertoe bij. Dit gebeurt door een sterk leerkrachtenteam samen met een extern netwerk en door participatie van de ouders.

-autonome wereldburgers: in een snel veranderende maatschappij gekenmerkt door diversiteit en een veelheid aan culturen is het belangrijk kinderen te laten ontwikkelen tot autonome wereldburgers. We streven ernaar de kinderen zelfbewust te maken, met een kritische kijk op de wereld maar steeds vanuit respect voor anderen.  Zo hopen we hen weerbaar te maken en klaar te stomen voor de volwassen wereld die op hen wacht.

-welbevinden: we wensen een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van de kinderen op een hoog peil staan. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers basisvoorwaarden om goed te kunnen leren. Alle leerkrachten trachten in hun klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed voelen. Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken en voelen dat ze er steeds bij horen. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen.

-betrokkenheid:  kinderen moeten zich betrokken voelen bij wat er in de klas en op school gebeurt. De leerkrachten laten daarom de leerlingen zoveel mogelijk zelf ervaringen opdoen, wat leidt tot een hoge graad van betrokkenheid.

 – talenten: kinderen stralen als ze hun talenten kunnen tonen. Je verliest de tijd uit het oog als je kan doen waar je goed in bent of wat je graag doet. We zorgen zowel tijdens de schooluren als naschools voor een rijk aanbod waarin onze leerlingen talenten kunnen ontdekken, tonen en verder ontwikkelen.

-gedifferentieerd: we zijn een zorgzame school met het oog op maximale ontplooiingskansen voor ieder kind. Door te differentiëren naar inhoud, tempo, interesse, instructie, niveau, evaluatie, … proberen we ieder kind te bieden wat het nodig heeft. Differentiëren betekent voor ons het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek en we zorgen ervoor dat ze zich kunnen ontplooien tot hun eigen ik, met een individueel begin- en eindpunt.