Beste ouders, leerlingen, collega’s en sympathisanten,

Hieronder stellen wij met trots onze muzische schoolvisie voor. Wij willen nogmaals papa Bart Vanderhasselt bedanken om al onze ideeën zo mooi grafisch uit te werken.

PS: Installeer op je smartphone de app ‘QR CODE READER’, scan onze code en blijf op de hoogte van het muzisch gebeuren in en rond onze school.

 

Visie muzische vorming/opvoeding

Een frisse muzische wind waait door onze schoolgebouwen …

De muzische visie van onze school kwam tot stand na een geanimeerde personeelsvergadering met heel het team. Tijdens deze vergadering werd het algemeen deel van het leerplan muzische vorming opgefrist aan de hand van een muzisch gezelschapsspel. Het spel werd bedacht door het muzisch kernteam.

In groepjes van zes ontdekten de leerkrachten op een speelse, creatieve en muzische manier de belangrijkste pijlers die nodig zijn voor het opmaken van een muzische visie.

In een eindopdracht koppelden de zes groepjes alle elementen van een muzische visie en van het leerplan muzische vorming aan de schooleigen kenmerken. Elk groepje maakte hierrond een tekening. Aan het einde van de vergadering werden alle tekeningen naast elkaar gelegd en zo maakten we een definitieve, allesomvattende tekening die onze muzische visie vertolkt. Met het muzisch kernteam en de hulp van een ouder van de school werkten we deze tekening verder uit en deze lichten wij u hieronder met veel fierheid toe!

Motto en tekening: ‘Openheid & creativiteit in een kansrijke omgeving’

De toegang tot onze schoolgebouwen staat wagenwijd open voor iedereen: ouders, leerlingen, leerkrachten, externe partners, … Het personeel van de Heilig-Hartschool ontvangt iedereen met grote gastvrijheid.

Een kind met een rugzak vol talenten staat met open armen voor het gebouw. Dit staat symbool voor de warme, gezellige sfeer, de creativiteit en de openheid van onze school. Elk kind is welkom met zijn rugzakje vol  talenten en kansen.

Naast het gebouw springt ook de groene omgeving en de Brusselse context in het oog . Een omgeving die veel kansen biedt.

Hieronder lichten wij de verschillende elementen van de tekening één voor één toe.

  1. Het kasteel: Het kleine kasteeltje dat al jarenlang op onze schoolsite staat, werd gerenoveerd tot een volwaardige school met mooie, nieuwe klassen en voldoende ruimte voor al onze leerlingen. Naast het kasteel werd ook een bijkomend nieuw schoolgebouw opgericht.

De renovatie en restauratie van het kasteel en de nieuwbouw staan symbool voor de vernieuwingen die we in ons muzisch onderwijs willen doorvoeren.

1.1: De bakstenen/gevel: Steen per steen werd het kasteel heropgebouwd. De bakstenen zorgen voor de structuur en de vorm van onze school. Hiermee verwijzen we naar de verschillende muzische bouwstenen (zie cursief onderstreepte tekst) . Net zoals je zonder bakstenen geen huis kan bouwen, kan je ook zonder muzische bouwstenen geen goede muzische werking uitbouwen.

1.2: De schooltoegang met partituur: In de vorm van een hart. Daarmee verwijzen we niet enkel naar de naam van onze school, maar ook naar het feit dat wij een school met een groot hart willen zijn .

We trachten in de school evenwichtig en geïntegreerd te werken aan ‘hoofd, hart en handen’ om zo tot een harmonische persoonlijkheidsontplooiing te komen voor elk kind.  We willen dat elk kind op zijn eigen tempo zijn innerlijke wereld kan ontdekken.

Met het hart verwijzen we ook met veel trots naar onze ‘Hartjes van Jette’, de dansgroep van de lagere school.

De school staat open voor iedereen : een warm en uitnodigend gebaar. Openheid betekent ook dat we enerzijds met een open blik willen kijken naar de muzische wereld rond ons, anderzijds willen we deze wereld ook binnenbrengen in de school.

De wand van de doorgang is versierd met een partituur. De muzische beleving op school is al van bij de ingang zichtbaar.

Aan het einde van de toegang botsen we op een digitaal bord. Daarmee benadrukken we het belang van media en vernieuwing. Het domein media integreren we in alle leergebieden, dus ook in muzische vorming.  De media/ICT-gangmaker en de werkgroep media van onze school ondersteunen onze leerkrachten door middel van wekelijkse overlegmomenten en bijscholingen. Onze school voorziet ook voldoende financiële middelen voor de aankoop van de nodige materialen (Ipads, digitale borden, Apple TV, …)

Aandacht hebben voor vernieuwing verruimt de blik op de wereld rondom ons, stelt ons in staat om open te staan voor veranderingen binnen muzische vorming.

1.3: Ramen: Achter de ramen zien we trappen die symbool  staan voor het procesgericht werken. Elke stap binnen procesgericht werken is even belangrijk. Op deze manier werken is niet voor iedereen evident. We ondervinden al eens ‘ups & downs’. Een doorgedreven professionaliseringsbeleid zorgt voor de nodige ondersteuning van de leerkracht.

Daarnaast willen we met de trappen aantonen dat het belangrijk is om de groeilijn van elk kind te respecteren: we mogen geen stappen overslaan!

In de schoolwerkplanning willen we voldoende aandacht schenken aan de materiële en organisatorische voorwaarden waaronder muzisch opvoeding plaatsvindt. Deze elementen vinden we terug achter de ramen onder de vorm van een micro, een penseel, een potje met verf en een gitaar.

1.4: Vijf kantelen: Deze vijf kantelen staan voor de 5 domeinen binnen muzische vorming: muziek, muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie, beeld en drama.

1.5: Kinderen op het kasteel: Op het kasteel zien we kinderen van verschillende leeftijden en origine als symbool voor de diversiteit binnen onze school. Iedereen is anders en heeft toch een eigen plaatsje op school. We leven er in harmonie en verbondenheid. Via het beschouwen, creëren, tonen en beleven van muzische elementen uit de verschillende culturen voelen de kinderen zich verbonden met elkaar.

1.6: Vier Vlaggen:  De vier vlaggen staan voor de volgende vier kernwoorden: breed evalueren, professionaliseren, experimenteren en actief en betrokken beleven. Een vlag waait in verschillende richtingen en daarmee bedoelen we dat onze leerlingen en leerkrachten ook verschillende nieuwe paden moeten zoeken en betreden.

Bij ‘breed evalueren’ willen we enerzijds het kind tijdens de muzische activiteiten in zijn totaliteit evalueren. Met het team zoeken we voortdurend naar nieuwe vormen van breed evalueren. We willen  op een creatieve manier evalueren waarbij punten niet belangrijk zijn.

Het is anderzijds ook onze taak om de kinderen te leren aan een waardevolle zelfevaluatie  te doen.

Voor het ‘professionaliseren’ van de leerkrachten gaan we in verschillende richtingen op zoek naar nieuwe ideeën. Dit kan door nascholing, praktische workshops, intern overleg met de muzocoach, hospiteren, zelfevaluatie, … De school voorziet voldoende ruimte in haar nascholingsbudget en planning voor een doorgedreven professionalisering voor muzische vorming.

Muzische vorming is voor ons ook ‘experimenteren’ en ‘actief en betrokken bezig zijn’. We willen met de muzische vorming de kinderen zelf breed laten denken en hen ruimte geven om dingen zelf te bedenken, te zoeken en trachten te vinden, helemaal in iets op te gaan. Het kind moet op zijn niveau creatief kunnen zijn. We vragen kinderen niet om aan getoonde producten te werken, maar we helpen ze te experimenteren en mogelijkheden te ontdekken om zich op een oorspronkelijke manier te uiten.

1.7. Verliefd koppeltje op voetstukje: Dit staat voor de communicatiekansen dankzij muzische vorming. Wie de wereld en het leven met een muzische houding tegemoet treedt, deelt ervaringen, emoties en waardering met anderen. Je ontmoet de ander in zijn verhaal.

Het koppeltje op het voetstuk is ook symbool voor de muzische zichtbaarheid in onze school. Via muzische expressie creëren we boodschappen die door anderen worden waargenomen. Zo komen we in contact met elkaars belevingswereld.

  1. Op het schoolpad

2.1. Juf en kind: Aan de schoolpoort zien we een leerkracht en een leerling hand in hand staan. Dit verwijst naar de verbondenheid. Het muzische proces is een beleving tussen kind en leerkracht dat gebaseerd is op vertrouwen. Door dit vertrouwen durven kinderen zich meer en beter uiten, kunnen ze gemakkelijker op zoek gaan naar hun innerlijke ik.

De leerkracht houdt een schooltas vast met daarin kennis (leerplannen, leerplandoelen en eindtermen) en vaardigheden (werken op expertise).

2.2. Het kind met de rugzak: Een rugzak gevuld met talenten. Elk kind heeft zijn eigen, unieke talent en daar gaan we in onze school mee aan de slag. Dit doen we aan de hand van het project ‘De Talentenarchipel’ waarin elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontplooien. De lessen muzische vorming steunen onze leerlingen daarin.

In de hand van het kind zien we een viool. Hiermee verwijzen we naar onze aandacht voor muzische opvoeding tijdens de naschoolse activiteiten. Het ruime aanbod (creatief musiceren, bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik, vioolles, creatief breien, …) helpt de kinderen om hun talenten te ontdekken en te benutten.

In de rugzak van het kind zitten er ook andere spullen: een lat, een atlas, een passer, … Dat symboliseert het integreren van muzische vorming in andere leergebieden en de wisselwerking tussen hoofd, hart en handen.

Het kind met de rugzak stapt weg van de school. We willen dat de kinderen wat ze leren op school, meedragen naar hun eigen wereld van nu en van de toekomst. We willen hen op muzisch vlak stimuleren om levenslang te leren.

  1. De omgeving: Onze school is gelegen in een mooie, rustige en groene buurt, omringd door verschillende parken. In deze parken kunnen de kinderen spelen, leren, ontdekken, experimenteren, … Onze leerlingen gaan elke middag tijdens de speeltijd spelen in het Jeugdpark en het Boudewijnpark. Meermaals vinden er verschillende (muzische) activiteiten plaats  (talentencarrousel, vastenloop, vriendjesdag, …).

3.1: De vijver: De vijver is ontstaan door een samenloop van verschillende onder- en bovengrondse bronnen. In en rond de vijver zien we allerlei activiteiten  ontstaan. De vijver is een bron van creativiteit en leven. In de vijver zien we kikkers, visjes, eendjes, planten,  … Dit symboliseert het welbevinden binnen onze muzische opvoeding en ook binnen onze hele schoolwerking: de kinderen voelen er zich als een vis in het water en leven er in harmonie samen.

3.2: Kinderen aan de vijver: Aan het water staan twee kinderen. In het water zien ze hun weerspiegeling. Dit verwijst naar reflecteren en zelfevalueren. Zowel op leerling- als op leerkrachtniveau. We willen de kinderen en de leerkrachten leren om zichzelf een spiegel voor te houden om zo stil te staan bij hoe ze werken, welke keuzes ze maken, welke vaardigheden ze inzetten en hoe dat voelt, met het oog er iets uit te leren voor verbetering in de toekomst

3.3: Bomen met vogelnestjes: In de bomen zien we 21 vogelnestjes. Daarmee verwijzen we naar de 21 algemene doelen binnen muzische vorming. We streven deze doelen na, rekening houden met het niveau van elk kind.

In de vogelnestjes ligt er telkens een ei: we willen dat onze leerlingen op school ‘hun (muzisch) ei’ kwijt kunnen.

We vergelijken onze leerlingen hier met een vogel: ze blijven enige tijd in het nest (de school), maar na verloop van tijd slaan ze hun vleugels uit. We beogen dat de muzische bagage hun verdere ontwikkeling zal ondersteunen.

3.4: Gebouwen: Op de achtergrond tussen de bomen staan enkele gebouwen. We zien het Atomium en het gemeenschapscentrum Essegem van Jette. Onze school vindt cultuurbeleving heel belangrijk en daarom maken we graag gebruik van het grote culturele aanbod van de onmiddellijke omgeving, Jette en bij uitbreiding Brussel. We maken met de leerlingen jaarlijks meerdere culturele uitstappen o.a. naar het ABC-huis, het Museum voor Schone Kunsten, het Magrittehuis, …

In het gemeenschapscentrum Essegem wonen onze leerlingen meermaals per jaar toneel- of muziekvoorstellingen bij en nemen ze deel aan muzische workshops.

We zien ook de bibliotheek van Jette waar de leerlingen maandelijks boeken ruilen.

3.5: Kind dat zandkasteel maakt: In het zand kan een kind eindeloos creëren en experimenteren met vormen, materialen, bewegingen, … De leerlingen zijn vrij om te experimenteren binnen het muzisch creëren.

3.6: Kind dat boek leest: Een kind neemt rustig de tijd om te genieten en de prikkels van de omgeving in zich op te nemen maw het beschouwt zijn omgeving en zichzelf. Ook wie muzisch bezig is, laat iets op zich inwerken. Al beschouwend ontdekt de mens allerlei expressieve elementen en tracht te ‘verstaan’ wat iemand anders gecreëerd heeft. Hij probeert de expressieve uiting te waarderen door er kritisch tegenover te staan, door erin op te gaan en er onbevangen van te genieten.

3.7: Man met verrekijker: Dit symboliseert onze samenwerking met de brede school ‘De Verrekijker’. De brede school zorgt voor een brede waaier aan (na)schoolse (muzische) activiteiten om zo in te zetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen. Daarbij staat een integrale benadering van kinderen centraal. Zich goed voelen in hun vel, zich een plaats toe-eigenen binnen een sociaal-cultureel netwerk, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien, maakt integraal deel uit van onze zorg voor brede ontwikkelingskansen.

Verrassende ontmoetingen en nieuwe ervaringen in de hand werken: ook dat is het streven van de brede school. De wereld van kinderen vergroten, kortom, hen nieuwe horizonten laten verkennen. De brede school biedt deze mogelijkheid ook voor ouders, leerkrachten, begeleiders en partners.

3.8: Groepje artiesten tussen de bomen: Tussen de bomen in het park staan er enkele artiesten. Hiermee symboliseren we het feit dat kunst en creativiteit zich inwortelen, geïntegreerd zijn in het leven van de kinderen. Het hoort bij het dagelijkse leven en de omgeving.

3.9: De zon: De zon zorgt voor een positief klimaat. Op onze school zorgen we voor een positief klimaat. Niet alleen binnen muzische vorming is dat van belang. Binnen het ganse schoolgebeuren is dat één van onze prioriteiten.

4.De afvalcontainer: Hierin zitten de valkuilen voor een goede muzische werking: productgericht werken, een minder goede infrastructuur, gebrek aan materiaal en financiële middelen, competitief werken, groeilijnen van het kind niet respecteren, rapportering met punten en onvoldoende onderwijstijd.